Ολοκλήρωση μετεγγραφών

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων έχει εγκριθεί η μετεγγραφή να καταθέσουν άμεσα στην γραμματεία του τμήματος , προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  3. Δύο (2) φωτογραφίες
  4. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυναπτόμενη H θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ ή ΄το αστυνομικό τμήμα ή να συμπληρωθεί από το gov.gr)
  5. Βεβαίωση Διαγραφής από το τμήμα εισαγωγής

Οι αιτήσεις των φοιτητών με αρ. πρωτ. φ19/1773/24-11-2023 και φ19/1798/27-11-2023 δεν έχουν εγκριθεί από την επιτροπή μετεγγραφών του Τμήματος μετά τον σχετικό έλεγχο και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά.