ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

τα απαιτούμενα από την ειδική́ εφαρμογή́ δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ: ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη

Ταχ.δ/νση: Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 574 00 Σίνδος

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας:

Τμήμα φοιτητή/φοιτήτριας:

Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης:

Μαζί με τα δικαιολογητικά να αποστείλετε και την ηλεκτρονική αίτηση του στεγαστικού.”