ΕΞΑΜΗΝΟ Ε΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

8 (4Θ, 4Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

10

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στο νοσοκομείο σε ασθενείς με παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από συναφείς παθήσεις και νοσηλεύονται στην Μ.Ε.Θ. ή στις καρδιολογικές και καρδιοχειρουργικές κλινικές.              

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με την αξιολόγηση του καρδιολογικού ασθενή επί κλίνης. Την Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στην Μ.Ε.Θ. και στις κλινικές.  Συμβουλευτική καθοδήγηση για την φροντίδα των ασθενών.

Φάσεις καρδιακής αποκατάστασης. Καρδιοχειρουργική παίδων. Μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων.  Μεταμόσχευση καρδίας. Παθήσεις αγγείων(αρτηρίες – φλέβες). Δευτερογενής Πρόληψη – Προγράμματα φυσικής επαναδραστηριοποίησης καρδιοπαθών.            

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το εργαστηριακό μέρος :

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) για την εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης ασθενών με καρδιολογικές παθήσεις, καρδιοχειρουργημένους καθώς και σε προγράμματα ομαδικής άσκησης, σε ασθενείς στους χώρους νοσηλείας, μετά από παρουσίαση και επίδειξη από τον εκπαιδευτικό. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εργαστήριο: Προφορικές εξετάσεις με επίδειξη φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης ασθενών με καρδιολογικές παθήσεις. Παράδοση και παρουσίαση εργασιών με συναφή ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος  θέματα καθώς και ειδικών περιπτώσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

AACVPR (2004) Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs-4th Edition. Human Kinetics

Darlene W. Reid, Frank Chung (2004) Clinical Management Notes and Case Histories in Cardiopulmonary Physical Therapy. Slack Incorporated

Dean E.  (1996) Cardiopulmonary Physical Therapy: Clinical Case Study Guide to Accompany 3r.e.Mosby

DeTurk William, Lawrence P. Cahalin (2004) Cardiopulmonary Physical Therapy. Appleton and Lange

Frownfelter D, Dean E. (1996).  Principles and Practices of Cardiopulmonary Physical Therapy. Mosby

Hough Alexandra, (2001). Physiotherapy in Respiratory Care: A Problem-solving Approach (Physiotherapy in Respiratory Care). Nelson Thrones

Jones M., Moffatt F. (2002) Cardiopulmonary Physiotherapy. BIOS Scientific Publishers

Pryor J., Webber B. (1998) Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. Churchill Livingstone. 2th Edition.

Smith M., Ball V. (1998). Cardiovascular / Respiratory Physiotherapy. Mosby. London.

Wayne M,, PhD Sotile(1996) Psychosocial Interventions for Cardiopulmonary Patients: A Guide for Health Professionals. Human Kinetics Europe Ltd


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΣΕ   ΠΑΘΗΣΕΙΣ    ΚΑΙ  ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ    ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

6 (4Θ, 2Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

7

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την αιτιοπαθολογία, την κλινική εικόνα και την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση στις παθήσεις και στις κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με

την εκπαίδευση και διατήρηση της σωστής όρθιας στάσης.

τις παθήσεις και τις κακώσεις των αρθρώσεων και την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση.

τα κατάγματα, τον τρόπο αντιμετώπισής τους και την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση.

τα εξαρθρήματα και τις συνδεσμικές κακώσεις των αρθρώσεων και την φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση.

την βάδιση με βοηθητικά μέσα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Για το εργαστηριακό μέρος προφορικές εξετάσεις στην κλινική εφαρμογή των μεθόδων αποκατάστασης στις παθήσεις και στις κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος.

Για το θεωρητικό μέρος δίνονται ατομικές εργασίες, καθώς και με προφορικές ή γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

 

 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συμεωνίδης, Π. (1997). Κακώσεις και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Θεσσαλονίκη. University studio press.

 

Παπαβασιλείου, Β. (2001). Συγγενείς ανωμαλίες, παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Θεσσαλονίκη. University studio press.

 

Κατραμπασάς, Ι. (1997). Αυχενικό σύνδρομο. Αθήνα. Εκδόσεις Συμεών.

 

Συμεωνίδης, Π., Πουρνάρας, Ι., Καπετάνος, Γ., Χριστοφορίδης, Τ. & Παζαρλιώτης, Σ. (1986). Ιδιοπαθής σκολίωση στην Βόρεια Ελλάδα. ΕΧΟΤ. 37:131.

 

Χαρτοφυλακίδης, Γ. (1994). Το σύνδρομο της οσφυαλγικής νόσου και η αξία της κλινικής εξέτασης.

 

Βλαϊκίδης, Ν. (1995). Το αυχενικό σύνδρομο. Θεσσαλονίκη. University studio press.

 

Hoppenfeld, S. (1987). Φυσική εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Αθήνα. Εκδόσεις Παρισιανού.

 

Platzer, W. (1985). Εγχειρίδιο ανατομικής του ανθρώπου. Αθήνα. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας.

 

Antrobus, J. (1984). The primary deformity in hallux valgus and metatarsus primus varus. Clinic Orthopedic. 184:251.

 

Aronson, J. & Puskarich, C. L. (1990). Deformity and disability from treated clubfoot. Pediatric Orthopedic. 10:109.

 

Byrd, J. A. (1988). Current theories on the etiology of idiopathic scoliosis. Clinical Orthopedic. 229:114.

 

Beslikas, T. A., Kirkos, J. M., Sayegh, F. F. & Papavasiliou, V. A. (1999). Supracondular osteotomy in children with severe posttraumatic cubitus varus deformity. Orthop. Belg. Mar. 65(1): 71.

 

Gailiet, R. (1991). Shoulder pain. Philadelphia. Davis Company.

 

Gray, J. M., Smith, B. M. & Ashley, R. K. (1988). Derotational analysis of Cortel-Dobousset instrumentation in idiopathic scoliosis. Spine.

 

Kieft, O. J., Bloom, L. M. & Rozing, P. M. (1988). Rotator cuff impingement syndrome. MRI Radiology.

 

Jayson, M. I. & Dixon, A. S. (1992). The lumbar spine back pain. Edinburgh. Churcill-Livingstone.

 

Maquet, P. (1980). The biomechanics of the knee and surgical possibilities of healing osteoarthritic knee joints. Clinical Orthopedic. 146: 102.

 

Missamore, G. W. & Woodward, C. (1991). Evaluation of degenerative lesions of the rotator cuff. Bone Joint Surgery. 731: 740.

 

Neer, C. (1990). Shoulder reconstruction. Philadelphia. Saunders Company.

 

Tachjian, M. S. (1990). Pediatric Orthopedic. Philadelphia. Saunders Company.

 

Walsh, J. & Klenerman, L. (1994). Physical sings in orthopedics. BMJ Publishing Groups.

 

Zeidman, S. M. & Ducker, T. B. (1993). Cevical myelopathy due to degenerative changes of disk herniations. Current opinion in orthopedics. 4(11): 54.

 

Eder, M. & Tilscher, H. (1991). Schmerzsyndrome der Wirbelsäule.

 

Hildebrandt, G., Schlegel, K. & Weimann, G. (1990). Physikalische Medizin. Hippokrates Verlag.

 

Rockwood, C. A. (1982). Fractures of the outer clavicle in children and adults. Bone Joint Surgery. 64(B): 642.

 

Rosen, H. (1990). The treatment of nonunion and psedarthroses of the humeral shaft. Orthopedic Clinic North America. 21: 725.

 

Jensen, D. B., Rude, C. & Duus, B. (1990). Tibial plateau fractures: A comparison of conservative and surgical treatment. Bone Joint Surgery. 72(B): 49.


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

 Ε'

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

4 (2Θ, 2Ε)

ΤΥΠΟΣ

 Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 5

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής γνώσεις σχετικά με τα βασικά στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, τη στρατηγική της επιλογής του κατάλληλου ερευνητικού σχεδιασμού και τη σύνταξη τεκμηριωμένου ερευνητικού πρωτοκόλλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τα παρακάτω πεδία.

Επιστημονική γνώση και έρευνα. Τι είναι έρευνα. Είδη έρευνας. Η αξία και η σημασία της έρευνας στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας.

Ηθική και δεοντολογία που διέπει τη διεξαγωγή μιας έρευνας.

Αναζήτηση ερευνητικού θέματος. Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος και ερευνητικής υπόθεσης.

Αναζήτηση και καταγραφή βιβλιογραφίας. Βιβλιογραφικές πηγές. Τρόποι αναζήτησης βιβλιογραφίας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Δομή και μελέτη άρθρου. Κριτική άρθρου – βιβλιογραφίας

Ερευνητικός σχεδιασμός,. Μεταβλητές.

Πληθυσμός. Δείγμα. Δειγματοληψία. Τρόποι δειγματοληψίας.

Μέτρηση. Εργαλεία μέτρησης. Κλίμακες μέτρησης. Αξιοπιστία. Εγκυρότητα. Ευαισθησία.

Συλλογή κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων σε αρχεία δεδομένων.

Βασικά στοιχεία περιγραφικής και επαγωγικής  στατιστικής. Μέτρα διασποράς. Μέτρα κεντρικής τάσης. Κατανομές τιμών. Πιθανότητες. Επίπεδα σημαντικότητας

Στατιστικός σχεδιασμός εμπειρικής έρευνας. Παραμετρικές και μη παραμετρικές   δοκιμασίες 

Σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Συγγραφή  ερευνητικής εργασίας. Δημοσίευση αποτελεσμάτων.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για το θεωρητικό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ομαδικές και ατομικές εργασίες καθώς και με προφορικές ή γραπτές τελικές εξετάσεις.

Για το εργαστηριακό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ομαδικές και ατομικές εργασίες καθώς και με προφορικές τελικές εξετάσεις.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bork E. Christopher: “Research in Physical Therapy”. Philadelphia J.B. Lippincott Co, 1993.

Currier P. Dean: “Elements of Research in Physical Therapy” 2nd ed, William & Williams London 1983.

Drummond Avril: “Research Method for Therapists”.Stanley Thornes Publishers Ltd, United Kingdom 1996.

Hicks M. Carolyn: “Research for Physiotherapists”. 2nd ed. Churchill Livingstone Edinburgh 1995.

Polgar Stephen ,Shane A. Thomas “Introduction to research in the health sciences”. 4th  ed.   Churchill Livingstone,  Edinburgh 2000

Polgar Stephen ,Shane A. Thomas “Introduction to research in the health sciences”  3rd ed. Churchill Livingstone, Melbourne, 1994.

Kinnear P.R, Gray D.C:”SPSS / PC + made simple” .Lawrence Erlbaum Associates, Publisherss Hove UK 1995.

Καμπίτσης Χ, Χαραχούσου Υ: “Τεχνικές έρευνας στις αθλητικές επιστήμες. Στατιστική ανάλυση - Αξιολόγηση ”. Θεσσαλονίκη 1999.

Altman G. Duglas: “Practical statistics for medical research”. Chapman & Hall London 1995.

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

 Ε'

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

5 (3Θ, 2Ε)

ΤΥΠΟΣ

 Ειδικής  Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 6

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τον  φοιτητή ικανό:

Να κατανοήσει την έννοια των όρων αναστολή και διευκόλυνση.

Να αποκτήσει τo απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο των κυριότερων και πλέον  

διαδεδομένων τεχνικών  νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης.

Να αποκτήσει κάποιες βασικές πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής των τεχνικών της Ιδιοδέκτριας Νευρομυϊκής διευκόλυνσης (PNF) και της Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT-Bobath).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με:

Την έννοια των όρων  αναστολή και διευκόλυνση.

Βασικά στοιχεία της θεωρητικής βάσης των κυριότερων και πλέον διαδεδομένων τεχνικών  νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης.

Τα κοινά στοιχεία και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων Μεθόδων και Τεχνικών Νευρομυϊκής Επανεκπαίδευσης.

Τις βασικές θεωρητικές αρχές της Ιδιοδέκτριας Νευρομυϊκής διευκόλυνσης (PNF).

Κάποιες βασικές τεχνικές  της Ιδιοδέκτριας Νευρομυϊκής διευκόλυνσης (PNF).

Τις βασικές θεωρητικές αρχές της φιλοσοφίας της Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT-Bobath).

Κάποιες βασικές πρακτικές εφαρμογές των τεχνικών διευκόλυνσης  της Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT-Bobath).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για το θεωρητικό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ομαδικές και ατομικές εργασίες καθώς και με γραπτές ή προφορικές τελικές εξετάσεις.

Για το εργαστηριακό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ενδιάμεσες και τελικές προφορικές εξετάσεις στην πρακτική εφαρμογή των τεχνικών νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

L. Bly - A. Whiteside, Facilitation Techniques based on NDT principles, Therapy Skill Builders, 1997.

Sensory Integration and the Child. Western Psychological Services, 1987.

Barbara Fink, Sensory motor Integration activities, Therapy Skill Builders, 1997.

Combining Neurodevelopmental Treatment and Sensory Integration Principles, Therapy

Skill Builders, 1996.

J. H. Carr- R.B. Shepherd. Movement Science Foundations for Physical Therapy in

Rehabilitation.  Aspen Publishers, 1987.

Moshe Feldenkrais, Awareness Through Movement. Arkansas 1977.

Contemporary Management of Motor Control problems. Proceeding of the II STEP

Conference. Foundation of Physical Therapy US 1991.

S.Adler, D.Beckers, M.Buck, PNF in Practice, 2nd ed. Springer-Verlag 1999.

Knott M. & Voss D, P.N.F: patterns and techniques, H&Row N.Y, 1995.

 Sullivan PE., Markos PD, Minor MAD, An integrated approach to therapeutic exercise, Reston Birginia, 1982.

Ιωάννου - Παπαδοπούλου Σοφία. Νευρομυϊκές Διευκολύνσεις. Β! έκδοση. Εκδόσεις Τριανταφύλλου. Θεσσαλονίκη 1986.  


ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ,   ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, & ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
  •  ΟΡΘΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ε΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (1Θ, 1Ε)

ΤΥΠΟΣ

Επιλογής Υποχρεωτικό-Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

2

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αντιμετωπίζουν θεραπευτικά μέχρι πλήρους αποκατάστασης, ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά από παθήσεις των διαφόρων συστημάτων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και τεχνικές Φυσικοθεραπείας. Απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στις ειδικές τεχνικές που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία του τοκετού, την πρόληψη και θεραπεία επιπλοκών πριν και μετά τον τοκετό καθώς επίσης και την θεραπεία παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχές της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση χειρουργικών τραυμάτων και επιπλοκών. Ανασκόπηση τεχνικών, μεθόδων και μέσων αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας. Σύγχρονη γνώση, νέες τεχνολογίες, βιβλιογραφική αναζήτηση. Αξιολόγηση ασθενούς. Προεγχειρητική και μετεγχειρητική Φυσικοθεραπεία σε παθήσεις θώρακος, καρδιάς, αγγείων, γαστρεντερικού συστήματος, ουροποιητικού συστήματος. Φυσικοθεραπεία στη πλαστική χειρουργική, στην ωτορινολαρυγγολογία, στην ογκολογία, στην γυναικολογία και στις παθήσεις της παιδικής ηλικίας. - Στοιχεία ανατομίας και Φυσιολογίας του Γεννητικού Συστήματος.

- Αλλαγές στο μητρικό οργανισμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.- Σκοπός της Φυσικοθεραπείας πριν και μετά τον τοκετό. - Αξιολόγηση της εγκύου – μητέρας - Θεραπευτικές ασκήσεις - Αναπνευστικές ασκήσεις

- Προγράμματα πρόληψης και θεραπείας Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε γυναικολογικές παθήσεις

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

- Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο θεωρητικό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ατομικές και ομαδικές εργασίες και τελική γραπτή εξέταση. Στο εργαστηριακό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ενδιάμεσες αξιολογήσεις και τελική προφορική εργαστηριακή αξιολόγηση σε υποθετικά χειρουργικά προβλήματα που χρήζουν Φυσικοθεραπείας, όπου αξιολογείται η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής μέσων και Τεχνικών Φυσικοθεραπείας.

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Physiotherapy in Obstetrics and Gynaecology. Jill Mantle, Jeanette Haslam, Sue Barton. Elsevier Health Sciences. 2004.

Physiotherapy for Burns and Plastic Reconstruction of the Hand. Nicole Glassey. Whurr Publishers. 2004.

Trauma Care. Deborah (EDT) Langstaff, Jane (EDT) Christie. Elsevier Health Sciences. 2000

Cancer Pain Management. Oxford University Press. 2000

Complementary Therapies for Physiotherapists. Charman, Robert A. Elsevier Health Sciences. 2000

Rehabilitation for the Post Surgical Patient Procedures and Protocols. Maxey, Lisa, Magnusson, Jim, Magnusson, Jim. Mosby. 2001

Polden M and Mantle J: Physiotherapy in Obstetrics and Gynaecology, Great Britain, 1990.

 Rodwell L and Kon A: Natural Pregnancy, London, 1997.

 Davidson T: The role of muscular reeducation by physical therapy in treatment of incontinence, London, 1992.

MacArthur C and Lewis M: health after childbirth, London, 1991.

 Donovan B: the caesarean birth experience, Boston, 1989.   


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΘΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

  Ε΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (1Θ, 1Ε)

ΤΥΠΟΣ

 Επιλογής Υποχρεωτικό-Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

  2

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με

Τα είδη προσθετικών, ορθοτικών, ναρθήκων, βοηθημάτων, καθώς και τη χρήση τους σε κάθε περίπτωση και κλινική παθολογία

Τις ενδείξεις – αντενδείξεις της εφαρμογής τους

Τις βασικές αρχές κατασκευής τους και τις προσαρμογές τους ανα περίπτωση

Την Εμβιομηχανική και την επιλογή των προθέσεων ανα περίπτωση κολοβώματος και κατηγορίας ασθενών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τις Εμβιομηχανικές και Κινησιολογικές αρχές της Ορθοτικής και προσθετικής. Τα υλικά και εργαλεία. Τις αρχές κατασκευής. Την κλινική εξέταση των αρθρώσεων για την κατασκευή των ορθοτικών. Τις κλινικές εφαρμογές στις αρθρώσεις του σώματος σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών με ορθοτικές και προσθετικές κατασκευές

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

J. B. Redford, J. V. Basmajian, P. Trautman, «Orthotics – clinical practice and rehabilitation technology», Churchill Livingstone Inc. , USA 1995

J. Rose & J. G. Gamble, «Human Walking», Williams & Wilkins, USA 1994

Coppard & Lohman, «Introduction to splinting», Mosby, St Luis 1996

Paul van Lede & Griet van Veldhoven, « Therapeutic hand splinting», Vol I, Antwerp 1998

P. McKee & L. Morgan, «Orthotics in rehabilitation», F.A. Davis Co., USA 1998