ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

 Δ'

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

8 (4Θ, 4Ε)

ΤΥΠΟΣ

 Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

10

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί με το περιβάλλον των Νοσηλευτικών χώρων και Κέντρων Αποκατάστασης καθώς και με τα μέσα και τα υλικά που χρησιμοποιεί ο Φυσικοθεραπευτής κατά την διαδικασία της θεραπευτικής παρέμβασης .

Να αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες χειρισμού των ασθενών.

Να καταστεί ικανός ο φοιτητής  να αξιολογεί ασθενείς με προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα και να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με :

Τις αρχές δεοντολογίας

Τις αρχές συμπεριφοράς στους χώρους νοσηλείας ασθενών σχετικά με την εμφάνιση, την ένδυση, τις σχέσεις και τη συμπεριφορά με συναδέλφους, ασθενείς, ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό,

Τις βασικές γνώσεις χρήσης υλικών - μέσων και βοηθημάτων που διευκολύνουν τον Φυσικοθεραπευτή και τον ασθενή στην πορεία της αποκατάστασης.( αναπηρικά και ορθοτικά μηχανήματα, βακτηρίες, μπάλες και ρολά θεραπευτικής άσκησης κ.λ.π.

Τις βασικές τεχνικές χειρισμού και παροχής βοήθειας στον κλινήρη ασθενή, τον ασθενή που χρησιμοποιεί βοηθήματα για την μετακίνηση του και τον ασθενή κατά την διάρκεια δραστηριοτήτων.

Τις κλινικές εφαρμογές φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης και παρέμβασης σε ασθενείς με

Αποφρακτικά – περιοριστικά νοσήματα (παιδιά – ενήλικες)

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια – απόφραξη ανώτερων αναπνευστικών οδών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για το θεωρητικό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ομαδικές και ατομικές εργασίες καθώς και με προφορικές ή γραπτές τελικές εξετάσεις.

Για το εργαστηριακό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ενδιάμεσες και τελικές προφορικές εξετάσεις στην κλινική εφαρμογή των θεραπευτικών τεχνικών και παρεμβάσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Nancie R. Finnie, Handling the Young Cerebral Palsied Child at Home, William Heinemann Medical Books, Last ed.

 

Hypes Barbara/Treatment with the ball, OPTP

 

R.Ham, Wheel chair users and postural seating, W.B. Saunders 1991

 

Patricia Downie, Cash Textbook of Orthopaedics and Rheumatology for Physiotherapists, F&F London 1987

 


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ – ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες) 

5 (3Θ, 2E)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής Υποδομής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  (ECTS)

6

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να γνωρίσει τις βασικές αρχές των τεχνικών κινητοποίησης με την ανάλυση των ειδικών κινητικών χαρακτηριστικών των αρθρώσεων και μαλακών μορίων του σώματος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με:

Γενικές αρχές κινητοποίησης

Βασικές έννοιες, κινήσεις των αρθρώσεων.

Ανάλυση και έλεγχος της κίνησης των αρθρώσεων.

Θέσεις των οστών.

Τρόποι αξιολόγησης της κινητικότητας των αρθρώσεων.

Διαδοχικότητα του πόνου και του περιορισμού της τροχιάς κίνησης.

Τεχνικές δυναμικής αξιολόγησης.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για το θεωρητικό μέρος προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων κινητοποίησης.

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

-Cynthia Norkin, Pamela Levange (2003), Joint Structure & Function A Comprehensive Analysis, Philadelphia, F.A. Davis Company

 

M. Nordin & V. Frankel, «Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System», Lippincott Williams & Wilkins, USA 2001

 

S. Ryerson - Κ. Levit ,FunctionaJ Movement Re-education, Churchill Livingstone 1997

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

 Δ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

3 (2Θ, 1Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να γνωρίσει τις βασικές αρχές της Εμβιομηχανικής επιστήμης, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν τα διάφορα βιοϋλικά και οι Ιστοί του σώματος στις εξωτερικές και εσωτερικές φορτίσεις που δέχονται, κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων και της ενηλικίωσης. Επίσης να γίνει γνωστή η μεθοδολογία και η διαδικασία χρήσης και αξιολόγησης των κινηματικών και κινητικών χαρακτηριστικών, κατά την ανάλυση κινήσεων τμημάτων ή και ολοκλήρου του σώματος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με:

Γενικές αρχές της Εμβιομηχανικής

Εμβιομηχανική των βιολογικών υλικών:

Αρθρικός χόνδρος

Οστά

Μυς

Τένοντες / Σύνδεσμοι

Νευρικός ιστός

Εμβιομηχανική των ασκήσεων ενδυνάμωσης

Κύκλος Βάδισης

Κινηματική και Κινητική ανάλυση

Ηλεκτρομυογραφία

Εμβιομηχανική Οστεοσυνθέσεων – Ολικής αρθροπλαστικής Ισχίου και Γόνατος

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις στη μεθοδολογία μετρήσεων και κινηματικής και κινητικής ανάλυσης.

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

M. Nordin & V. Frankel, «Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System», Lippincott Williams & Wilkins, USA 2001

Π. Τσακλής, «Εισαγωγή στην Ισοκινητική Άσκηση», University Studio Press, Θες/νικη 1997

Π. Τσακλής, «Γόνατο και Ισοκίνηση», University Studio Press, Θες/νικη 2000

J. Rose & J. G. Gamble, «Human Walking», Williams & Wilkins, USA 1994

Ch. Vaughan, B. Davis, J C. O’Connor, «Dynamics of Human Gait», Human Kinetics Publishers, Illinois 1992

S. Kumar & A. Mital, « Electromyography in Ergonomics», Taylor & Francis Publishers, USA 1996

 


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

3 (Θ)

ΤΥΠΟΣ

Γενικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των νευροφυσιολογικών  μηχανισμών.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των αισθητικοκινητικών μηχανισμών.

Ιδιοδεκτικές νευρομυϊκές διευκολύνσεις. Ψυχρή και θερμική επίδραση.

Νευροδυναμική ανάλυση του ελέγχου της στάσης και της  κίνησης. .Μηχανισμός πόνου αναχαίτισης . Ανάλυση μηχανισμών θεραπευτικών μηχανισμών.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

-          Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point .

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Carpender R: Neurophysiology, 3rd ed. Arnold, 1996

 

-  Connolly KJ: Neurophysiology and Neuropsychology of Motor Development,

London, Mc Keith Press, 1997

 

-  Goetz C, Pappext G: Textbook of Clinical Neurology. Philadelphia, Saunders, 1999

 


 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ- ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

5 (3Θ, 2Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

6

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με :

α) τις παθήσεις του Κυκλοφορικού Συστήματος,

β) την αξιολόγηση του καρδιολογικού ασθενή,

γ) την σχεδίαση και εκτέλεση προγραμμάτων θεραπείας και αποκατάστασης σε καρδιολογικούς ασθενείς,

δ) την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου για τις καρδιακές παθήσεις (πρόληψη),

ε) προγράμματα ομαδικής θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις                

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με την

Ανατομία και φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος. Έλεγχος – Αξιολόγηση του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος. Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Δοκιμασία κόπωσης. Παθοφυσιολογία κυκλοφορικού συστήματος (Καρδιολογικά Σύνδρομα, Ισχαιμική Καρδιοπάθεια, Πνευμονική Εμβολή, Χρόνια Πνευμονική Καρδιά, Μυοκαρδιοπάθειες, Όγκοι της καρδιάς, Συγγενείς Καρδιοπάθειες).  Μεταβολικό σύνδρομο - παράγοντες κινδύνου καρδιοπαθών. Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου. Συμβολή της φυσικής δραστηριότητας – άσκησης στην καταπολέμηση του άγχους. Φυσιοθεραπευτικές μέθοδοι – τεχνικές. Καρδιοχειρουργική ενηλίκων. Προεγχειρητική φυσικοθεραπεία. Τα αποτελέσματα της κινητοποίησης στην μεταφορά οξυγόνου. Μονάδα εντατικής θεραπείας. Καρδιοθωρακική μονάδα.  Στεφανιαία μονάδα. Συμβουλευτική καθοδήγηση για την φροντίδα των ασθενών.

Φάσεις καρδιακής αποκατάστασης. Καρδιοχειρουργική παίδων. Μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων.  Μεταμόσχευση καρδίας. Παθήσεις αγγείων(αρτηρίες – φλέβες).

Πρόληψη φλεβικών παθήσεων κάτω άκρων. 

Δευτερογενής Πρόληψη – Προγράμματα φυσικής επαναδραστηριοποίησης καρδιοπαθών.       

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος :

Διαλέξεις με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας.  

Ανάθεση εργασιών με συναφή ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος  θέματα.

Για το εργαστηριακό μέρος : (Εργαστήρια και Ασκήσεις πράξης).

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) για την εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης ασθενών με καρδιολογικές παθήσεις, καρδιοχειρουργημένους καθώς και σε προγράμματα ομαδικής άσκησης, είτε σε πραγματικούς ασθενείς, είτε μεταξύ τους μετά από παρουσίαση και επίδειξη από τον εκπαιδευτικό. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρία: Γραπτές εξετάσεις, παράδοση και παρουσίαση εργασιών.

Εργαστήριο: Προφορικές εξετάσεις με επίδειξη φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης ασθενών με καρδιολογικές παθήσεις.

Ασκήσεις πράξης: Παράδοση και παρουσίαση εργασιών με συναφή ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος  θέματα καθώς και ειδικών περιπτώσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

AACVPR (2004) Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs-4th Edition. Human Kinetics

Darlene W. Reid, Frank Chung (2004) Clinical Management Notes and Case Histories in Cardiopulmonary Physical Therapy. Slack Incorporated

Dean E.  (1996) Cardiopulmonary Physical Therapy: Clinical Case Study Guide to Accompany 3r.e.Mosby

DeTurk William, Lawrence P. Cahalin (2004) Cardiopulmonary Physical Therapy. Appleton and Lange

Frownfelter D, Dean E. (1996).  Principles and Practices of Cardiopulmonary Physical Therapy. Mosby

Hough Alexandra, (2001). Physiotherapy in Respiratory Care: A Problem-solving Approach (Physiotherapy in Respiratory Care). Nelson Thrones

Jones M., Moffatt F. (2002) Cardiopulmonary Physiotherapy. BIOS Scientific Publishers

Pryor J., Webber B. (1998) Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. Churchill Livingstone. 2th Edition.

Smith M., Ball V. (1998). Cardiovascular / Respiratory Physiotherapy. Mosby. London.

 

Wayne M,, PhD Sotile(1996) Psychosocial Interventions for Cardiopulmonary Patients: A Guide for Health Professionals. Human Kinetics Europe Ltd