ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

7 (4Θ, 3Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 8

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τον  φοιτητή ικανό :

· Να αξιολογεί την κινητική δυσλειτουργία και να εντoπίζει, αναλύει και ερμηνεύει την

υπάρχουσα απόκλιση από την φυσιoλογική κίνηση.

· Να εφαρμόζει τις κλασσικές τεχνικές και μεθόδους  κινητοποίησης και επανεκπαίδευσης της

κινητικής λειτουργίας.

· Να καταρτίζει εξελικτικά  προγράμματα (ατομικά - ομαδικά) που αποσκοπούν στην

αποκατάσταση της κινητικής λειτουργίας και της εν γένει λειτουργικής δραστηριότητας σε

συσχετισμό με τα   κινητικά ελλείμματα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή σrην  Κινησιοθεραπεία

Βασικές αρχές - χαρακτηριστικά θεραπευτικής άσκησης (Αρχικές θέσεις, ρυθμός ,εξέλιξη).

Στόχοι θεραπευτικής  άσκησης  Αξιολόγηση ασθενούς και κατάστρωση θεραπευτικού προγράμματος.

Παθητική - Ενεργητική) κινητοποίηση αρθρώσεων κεφαλής, κορμού, άνω και κάτω άκρων.

 Aσκήσεις ανοικτής - κλειστής    αλυσiδας. Εκκρεμοειδής - αναρτώμενη άσκηση.

Άσκηση με αντίσταση. Iσoκινητική άσκηση. Ασκήσεις με όργανα. Παιχνίδι και Θεραπευτική άσκηση. Τα spor στην Ιατρική. Η sτάση του sώματος και η επανεκπαίδευση της. Διάταση-Χαλάρωση

Oμαδική άσκηση Ασκήσεις Frenkel

Εvδεικτικά εξελικτικά προγράμματα επανεκπαίδευσης της στάσης - κίνησης - ισορροπίας.

 

ΜΕθΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος:

· Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και video.

· Αναθέσεις εργασιών με επιλεγμένα θέματα Φυσικoθεραπευτικής αξιολόγησης και παρέμβασης

Για το εργαστηριακό μέρος:

Eργαστηριακές  ασκήσεις φοιτητών σε ομάδες για την εφαρμογή Φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης και παρέμβασnς

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρία: Γραπτές τελικές εξετάσεις

Eργαστηριακό μέρος: Πρoφορικές εξετάσεις βασισμένες στην αρχή : πρόβλημα προς λύση σε μικρές ομάδες φοιτητών. Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται η  τυχόν ανάθεση και παρουσίαση εργασιών .

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Κisner- L.A. Colby,Therapeutic Exercise (Foundations and Techniques) 3rd  ed.F.A.. Davis Company 1990.

Μ. Hollis Practical Exercise Therapy 3rd  ed. Blackwell  Science 1989

S. Ryerson - Κ. Levit ,FunctionaJ Movement Re-education, Churchill Livingstone 1997

D.M. Gardner, The Principles οf Exercise Therapy 4th  ed. Bell and Human 1980

Κ. Shankar, Exercise Ρrescriptiοn, Hanley and Belfus 1999      .

Γ. Κούτρας - Σ. Μαυρομoύστακος, Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων, University Studio Press 1989            


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

5 (3Θ, 2E)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής Υποδομής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ  (ECTS)

 

6

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τις επιδράσεις και τις θεραπευτικές ιδιότητες του ηλεκτρισμού (σε όλες του τις μορφές)  στον ανθρώπινο οργανισμό. Να γνωρίσει ακόμη την σωστή εφαρμογή όλων των γνωστών μεθόδων και τεχνικών που έχουν σχέση με τα ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα και πεδία, για να συμβάλει, έτσι, τόσο στην πρόληψη, όσο και στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων του ανθρώπινου οργανισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα της Ηλεκτροθεραπείας περιλαμβάνει τη γνώση των βασικότερων φυσικών μέσων, όπως:

1. Στοιχεία  ηλεκτροφυσικής, ηλεκτροφυσιολογίας, βιοηλεκτρισμού και βιοενέργειας.

2. Θεωρητική κατάρτιση και εφαρμογή των χαμηλόσυχνων ρευμάτων (γαλβανικό, διαδυναμικά ρεύματα, υπερερεθιστικά  ρεύματα τύπου Τraebert, φαραδικά  ρεύματα, ρεύματα  ηλεκτρογυμναστικής),  με στόχο ο φοιτητής να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει:

    α) την καταστολή των συμπτωμάτων (πόνο, φλεγμονή, ισχαιμία, μυϊκές συσπάσεις κ.λ.π.)

    β) τη διέγερση σε περιπτώσεις χαλαρών παραλύσεων, παρέσεων, μυϊκών ατροφίών 

3. Ιοντοφόρηση  με γαλβανικό και άλλα συνεχή ρεύματα (τεχνικές, ενδείξεις, αντενδείξεις).

4. Υδροηλεκτροθεραπεία (εφαρμογές σε λουτρό τύπου Stanger, τετραπολικά λουτρά κ.ά.)

5. Αξιολόγηση της κατάστασης των περιφερικών νεύρων και μυών μέσω των παλμικών ρευμάτων (συμβολή των χαμηλοσύχνων ρευμάτων στην ηλεκτροδιαγνωστική του νευρομυϊκού συστήματος με καμπύλες  Ι / t = ένταση /χρόνο).

6. Εφαρμογή της διαδερμικής ηλεκτρική νευροδιέγερση  (ΤΕΝSranscutaneus Electrica Nerve Stimulation) στην καταστολή του πόνου (μέθοδοι και τεχνικές καταστολής του πόνου).

7. Τεχνική της βιολογικής επανατροφοδότησης (Βio-feedback) με την υποστήριξη παλμικών  ρευμάτων στην  αξιολόγηση και  αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων του νευρομυϊκού συστήματος.

8. Ρεύματα μέσης συχνότητας (τεχνικές μονοκυκλικής - πολυκυκλικής εφαρμογής, ρεύματα  επαλληλίας.

9. Τεχνική του νευρικού αποκλεισμού (Νervus blockade) μέσω παλμικών ρευμάτων για την καταστολή του πόνου.

10. Εφαρμογές  ρευμάτων  υψηλής τάσης (high  voltage therapy).

11. Υψίσυχνα Ρεύματα (βιολογικές - φυσιολογικές επιδράσεις, ενδείξεις - αντενδείξεις,

      συσκευές, εφαρμογές  διαθερμιών  βραχέων-  υπερβραχέων-  μικροκυμάτων).

 

12. Φωτοθεραπεία με υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτίνες (επιδράσεις, ενδείξεις, αντενδείξεις,

     εφαρμογές).

13. Εφαρμογές  Soft LASER στη φυσικοθεραπεία (τοπική και αντανακλαστική εφαρμογή στα αντανακλαστικά και βελονιστικά σημεία του σώματος, τεχνικές, επιδράσεις, ενδείξεις,

     αντενδείξεις).

14. Υπερήχους (η χρήση των υπερήχων στη φυσικοθεραπεία. Επιδράσεις, ενδείξεις αντενδείξεις, εφαρμογές).

15. Η τεχνική της συνδυαστικής μεθόδου υπερήχων - παλμικών ρευμάτων. 

16. Μαγνητικά Πεδία, μαγνητοθεραπεία (επιδράσεις, ενδείξεις αντενδείξεις, τεχνικές).

ΜΕθΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

· Για το θεωρητικό μέρος:Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και video. Αναθέσεις εργασιών με επιλεγμένα θέματα

 Για το εργαστηριακό μέρος: Eργαστηριακές  ασκήσεις φοιτητών σε ομάδες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρητικό μέρος

Γραπτές τελικές εξετάσεις με τη μέθοδο πολλαπλών ερωτήσεων (multiple-choise).

Εργαστηριακό μέρος:

Προφορική εξέταση  και εργαστηριακές εφαρμογές  με τη χρήση  των συσκευών: ηλεκτροθεραπείας, διαθερμιών, υπερήχων, φωτοθεραπείας και Βio-feedback, που υπάρχουν στο χώρο του εργαστηρίου ηλεκτροθεραπείας του τμήματος Φυσικοθεραπείας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Φραγκοράπτης Ελ. “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ“, Θεσσαλονίκη 2002

2. Μπάκας Ελ. “ΦΥΣΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ  & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ“ (τρεις τόμοι), Αθήνα, 1995

3.Γιόκαρης Π. “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ“, Αθήνα 1989

4.Pothmann R, «TENS IN DER SCMERZTHERAPIE»,Hippokrates Verlag,1996

5.Ambronn.G., Muxeneder R., Warnke U., «LASER - UND  MAGNETFELD THERAPIE»,Gustav Fischer Verlag, 1995

6. Buehring M, Jung E., «UV-BIOLOGIE & HELIOTHERAPIE»,Hippokrates Verlag, 1992

7. Dimitru D. «ELECTRODIAGNOSTIC  MEDICIN», Mosby, 1995,

 8. Basmajian John V. «BIOFEEDBACK», Williams & Wilking, 1989.


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (2Θ)

ΤΥΠΟΣ

Γενικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 3

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό:

Nα κατανοήσει τις Αρχές Λειτουργίας του Κεντρικού και Περιφερικού  Νευρικού Συστήματος του ανθρώπου.

Να γνωρίζει την Κλινική εικόνα (Σημειολογία και Συμπτωματολογία) των βασικότερων Νευρολογικών Παθήσεων και Κακώσεων.

Να σχεδιάζει Στρατηγικές Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης των παθήσεων αυτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Εμβρυολογίας του Νευρικού Συστήματος

Στοιχεία Ανατομίας και Αγγείωση του Νευρικού Συστήματος

Στοιχεία Ιστολογίας του Νευρικού Συστήματος

Η Λειτουργική Ανατομική του Εγκεφαλονωτιαίου Συστήματος

  •  Το Νευρικό Κύτταρο

 •  Η Νευρική Σύναψη – Η Νευρομυϊκή Σύναψη

Ο Αισθητικός Μηχανισμός

• Οι Περιφερικοί Αισθητικοί Υποδοχείς

• Το Κεντρικό Αισθητικό Σύστημα

 • Ο Αισθητικός Φλοιός

  • Δι αταραχές αισθητικότητας

 Ο  Κινητικός Μηχανισμός

• Το Κύκλωμα του α-Κινητικού Νευρώνα

• Το κύκλωμα του γ- Κινητικού Νευρώνα

• Τα Νωτιαία Αντανακλαστικά

• Ο Μυϊκός Τόνος - Διαταραχές του Μυϊκού Τόνου

Το Πυραμιδικό Σύστημα – Διαταραχές του Πυραμιδικού Συστήματος

Το Εξωπυραμιδικό Σύστημα – Διαταραχές του Εξωπυραμιδικού Συστήματος

Κλινική Εικόνα – Διάγνωση – Θεραπεία των βασικότερων    Νευρολογικών  Παθήσεων και Συνδρόμων

 • Συμπτώματα και Συμπτωματικές καταστάσεις στο Νευρολογικό ασθενή

• Ημιπληγία, Παραπληγία, Τετραπληγία

• Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

• Πολλαπλή Σκλήρυνση (Σκλήρυνση Κατά Πλάκας)

• Νόσος Πάρκινσον

• Νόσος του Κινητικού Νευρώνα

• Εγκεφαλική Παράλυση

• Παθήσεις των Περιφερικών Νεύρων

• Μυοπάθειες

• Άνοιες

• Λοιμώξεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

• Τραύματα του Νευρικού Συστήματος: Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις.     Κακώσεις   του Νωτιαίου Μυελού και των ριζών

• Όγκοι του Νευρικού Συστήματος

• Συγγενείς Ανωμαλίες του Νευρικού Συστήματος

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point

   - Παρουσιάσεις Κλινικών περιπτώσεων – Κλινική Νευρολογική Εξέταση

   - Αναθέσεις εργασιών με επιλεγμένα θέματα και ατομική παρουσίαση τους σε

      ηλεκτρονική μορφή από κάθε φοιτητή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται η παρουσίαση της εργασίας που θα έχει ανατεθεί στο φοιτητή καθώς και η συνολική εικόνα του, που  κρίνεται από την ενεργό συμμετοχή του στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

- Adams R, Victor M, Pappor A: Principles of Neurology,

6th ed. Philadelphia, Saunders, 1997

-  Brodal P: The Central Nervous System, N.Y. Oxford University Press, 1998

-  Carpender R: Neurophysiology, 3rd ed. Arnold, 1996

-  Connolly KJ: Neurophysiology and Neuropsychology of Motor Development,

London, Mc Keith Press, 1997

-  Goetz C, Pappext G: Textbook of Clinical Neurology. Philadelphia, Saunders, 1999

-  Patten J: Neurological differential Diagnosis, 2nd ed. Springer, 1996

-  Vander A, Sherman H, Luciano D: Human Physiology. The Mechanisms of body functions, 8th ed. N.Y., Mc Graw-Hill, 2001

-  Λογοθέτη Ιωάννη, Μυλωνά Ιωάννη: Νευρολογία, 5η Έκδοση,

University Studio Press, 2004


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

5 (3Θ, 2Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

6

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικό μέρος

1) Βασικές γνώσεις αναπνευστικής φυσιολογίας και ανατομίας των πνευμόνων.

2) Φυσιολογία αναπνοής.

3) Αναπνευστικοί μυς – Αεραγωγοί αναπνευστικού συστήματος.

4) Βρόγχοι, κυψελίδες – Πνεύμονες, λοβοί, βρογχοπνευμονικά τμήματα.

5) Λειτουργική εκτίμηση των πνευμόνων.

6) Νευρικό σύστημα και αναπνοή – Αμυντικοί μηχανισμοί αναπνευστικού.

Ειδικό μέρος

1) Αναπνευστική φυσικοθεραπεία: σκοποί – ενδείξεις.

2) Τεχνικές:

    Χαλάρωση – Τρόποι ελεγχόμενης αναπνοής – Ελεγχόμενος βήχας –

    Βρογχική παροχέτευση.

    Αναπνευστικές ασκήσεις – Πρόληψη παραμορφώσεων

3) Αποτελέσματα αναπνευστικών ασκήσεων.

4) Αξιολόγηση – εξέταση ασθενή με αναπνευστικό πρόβλημα.

5) Συμπτώματα αναπνευστικών παθήσεων

6) Εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε ασθενείς με:

αποφρακτικά νοσήματα

περιοριστικά

χειρουργικές επεμβάσεις πνευμόνων

νευρολογικά προβλήματα

σε παιδιά

σε νεογνά

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρία: Διαλέξεις, χρήση slides Cd και videos.

Εργαστήριο: Επίδειξη τεχνικών, εφαρμογή τους από τους φοιτητές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρία: Εργασίες και προφορικές εξετάσεις.

Εργαστήριο: Αξιολόγηση στη διάρκεια των εργαστηρίων όλου του εξαμήνου.

Ατομικές και ομαδικές εξετάσεις της εφαρμογής των τεχνικών από τους φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ann Thomson, Alison Skinner and Joan Pierry: Tidy’s physiotherapy, Butterworth Heimann, 1990.

2. Barbara A. Weber, Jeniffer A. Pryor: Physiotherapy for respiratory and cardiac problems, Churchill Livingstone, Edinburge – London – Madrid – Melbourne – New York 1993.

3. Barry S. Make: Clinics in chest rehabilitation, 1986.

4. Buchanan L., Nowoczenski D: Spinal cord Injury – Concepts and management Approaches, Williams & Wilkins, Baltimore – London – Los Angeles – Sydney 1987.

5. Caroly Kisner – Lynn Allen Colby: Therapeutic exercise foundation and technique, second edition, 1996. 


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

  Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

 

2 (2Θ)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής  Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

3

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το επιστημονικό πεδίο το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες  σωματομετρήσεων και δυναμομετρήσεων. Τη μελέτη κινητικών δεξιοτήτων και τις μετρήσεις – αξιολογήσεις των βιολογικών ιδιοτήτων, γνωρισμάτων και ικανοτήτων του ανθρώπου και της μεθοδολογίας του σχεδιασμού αναλόγων μετρήσεων που υποστηρίζουν τη διαδικασία αποκατάστασης.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με:

Γενικές αρχές Μέτρησης – Αξιολόγησης – Δοκιμασίας

Μετρήσεις του Μυϊκού έργου

εργόμετρα

μηχανικά δυναμόμετρα

δυναμόμετρα χειρός

Ισοκινητικά δυναμόμετρα

εργομετρικές διαδικασίες – αξιολόγηση δεδομένων

Μετρήσεις του Καρδιακού έργου

Εργοσπιρομέτρηση

κλειστό κύκλωμα

ανοικτό κύκλωμα

μέτρηση της VO²max

μέτρηση συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος

Υποστηρικτικές διαδικασίες μέτρησης

υπολογισμός μυϊκής / λιπώδους μάζας

γωνιομετρήσεις / ανθρωπομετρικές κλίμακες

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point .

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασίλης Κλεισούρας, «Εργομετρία», Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 2002

Παναγιώτης Τσακλής, «Εισαγωγή στην Ισοκινητική Άσκηση», University Studio Press, Θες/νικη 1997

Παναγιώτης Τσακλής, «Γόνατο και Ισοκίνηση», University Studio Press, Θες/νικη 2000

George J. Davies, « A compendium  of Isokinetics in Clinical Usage», S&S Publishers, USA 1992


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες) 

4 (2Θ, 2E)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής Υποδομής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  (ECTS)

4

 

ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής στο τέλος του εξαμήνου να γνωρίσει τις επιδράσεις του νερού σε όλες του τις μορφές στον ανθρώπινο οργανισμό (υγρή, στερεή  και  ατμό). Να γνωρίσει, ακόμη, τις τεχνικές όλων των γνωστών μεθόδων της υδροθεραπείας, τόσο του γλυκού (πόσιμου),  όσο και του νερού των ιαματικών πηγών και λουτρών, για να συμβάλει στη  σωστή  αντιμετώπιση  των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Τέλος, να γνωρίσει ο φοιτητής τις ενδεδειγμένες μεθόδους υδροκινησιοθεραπείας για τη σωστή αντιμετώπιση των παθήσεων, κυρίως του μυοσκελετικού συστήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα της Υδροθεραπείας περιλαμβάνει:

1. Τις επιδράσεις (γενικά) του νερού όπως:

    α) θερμοκρασίες, β) υδροστατική πίεση, γ) άνωση, δ) αντίσταση νερού και ε) χημική δράση του νερού των ιαματικών λουτρών.

2. Τις επιδράσεις του νερού στα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, όπως:

    αγγειοκαρδιακό, αναπνευστικό, αυτόνομο ΝΣ, περιφερικό ΝΣ, δέρμα, εσωτερικά όργανα, καθώς και τις ενδείξεις και  αντενδείξεις της υδροθεραπείας, γενικά.

3. Τις διάφορες μεθόδους εξωτερικής εφαρμογής του νερού, όπως: α) Καταιονήσεις (ψυχρές, θερμές, χλιαρές, με πίεση, χωρίς πίεση νερού), β) πλύσεις (θερμού, χλιαρού, ψυχρού νερού), περιτυλίξεις (θερμού, χλιαρού, ψυχρού νερού) κ.α.

5. Τα είδη των λουτρών:

   α) Λουτρά υγρού φορέα (εφαρμογή των λουτρών στις διάφορες θερμοκρασίες, όπως πλήρη λουτρά, ημίλουτρα και τοπικά λουτρά άκρων).

    β)  Λασπόλουτρα, παραφινόλουτρα, αμμόλουτρα.

    γ) Λουτρά αέρα (Sauna, αερόλουτρα, ατμόλουτρα, κλειστά εαριούχα λουτρά διοξειδίου του άνθρακα).

    δ) Ιαματικά λουτρά - πηγές (Ελληνικές ιαματικές πηγές, ιαματικά μεταλλικά λουτρά, όπως: θειούχα, ραδιενεργά, θαλασσινά λουτρά, ανθρακικού οξέος,).

    ε) Τεχνητά ιαματικά λουτρά (λουτρά φυτικών αρωματικών σκευασμάτων, όπως χαμομηλόλουτρο, πευκόλουτρο   κ.ά.).

6. Υδρομάλαξη: a) με πίεση  ακτίνας  νερού, β) με τη δύναμη της αναρρόφησης του νερού,  γ) με  τη δίνη του νερού (δινόλουτρα)

7. Περιτυλίξεις (θερμές, ψυχρές).

8. Επιθέματα (παραφίνης, παραφάγκο).

9.Υδροκινησιοθεραπεία (μέθοδοι και τεχνικές εφαρμογής, ενδείξεις αντενδείξεις).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος:

· Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και video.· Αναθέσεις εργασιών με επιλεγμένα θέματα

Για το εργαστηριακό μέρος: Eργαστηριακές  ασκήσεις φοιτητών σε ομάδες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρητικό μέρος

Γραπτές τελικές εξετάσεις με τη μέθοδο πολλαπλών ερωτήσεων (multiple-choice).

Εργαστηριακό μέρος:

Προφορική εξέταση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων υδροθεραπείας στο εργαστήριο υδροθεραπείας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σ.Ε.Υ.Π. / Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Φραγκοράπτης Ελευθέριος, “ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ”,Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Θεσσαλονίκη, 2000

2.SchreckerG.«ΑQUA-TRIMM,WASSERGYMNASTIK IN DER PHYSIOTHERAPIE“,ISBN 3-7773-1216-9,1996

3. Droste H., Miehle W., «KRANKENGYMNASTIK IM WASSER BEI RHEUMATISCHEN ERKRANKUNGEN», Springer V.,1996

4     Egger B., Zinn W.M., «AKTIVE PHYSIOLOGIE IN WASSER» , Springer

Verlag,1996.

5. Campion M., «ΗYDROTHERAPY: PRINCIPLES AND PRACTICE»,Butterworth,

Heinemann    1996

 

6. Bates A.,Hanson N. «AQUATIC EXERCISE THERAPY»,WB Saunders,1996