ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας επιδιώκει να αποτελέσει νησίδα αριστείας στην εκπαίδευση
και την έρευνα, στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα, δίνοντας ταυτόχρονα
έμφαση στη διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη
διδακτική και μαθησιακή καινοτομία, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη
διασύνδεση του Τμήματος με τους φορείς της υγείας και με την κοινωνία. Το Τμήμα
Φυσικοθεραπείας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένη επίσημη Πολιτική
Διασφάλισης Ποιότητας, συντονισμένη με την πολιτική του Ιδρύματος, η οποία αποτελεί
μέρος της στρατηγικής του. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις
κατάλληλες διαδικασίες, συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί παράγοντες
(Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, Γραμματείες, Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών).
Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στοχεύει στη συνεχή και
συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας του προγράμματος
σπουδών. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σαφών, συγκεκριμένων,
μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων δράσεων διασφάλισης ποιότητας, που οριοθετούν το
πλαίσιο και διαμορφώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, με σκοπό την επίτευξη
των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας εκφράζει τη συστηματική, δομημένη και συνεχή προσήλωση του
Τμήματος στην παροχή εκπαίδευσης, έρευνας, διδασκαλίας και υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας, αναγνωρίζοντας ότι την πρωταρχική ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας
φέρει το ίδιο το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.


Θεμελιώδεις αξίες

Η Πολιτική αυτή βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αξίες:
● της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση
ιδεών στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους,
● του σεβασμού της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας
● της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και της μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης
με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης


Βασικοί άξονες
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της
Ποιότητας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι οι εξής:
● Η οργάνωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
● Η διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων,
την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
● Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του Προπτυχιακού και των Μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος
● Η βελτίωση της εκπαίδευσης των φοιτητών
● Η υποστήριξη των νέων ερευνητών
● Η διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων
● Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού του Τμήματος
● Η αύξηση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και γενικότερα του διδακτικού προσωπικού
● Η αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την βελτίωση και διατήρηση των
υποδομών
● Η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με άλλα Πανεπιστημιακά
Τμήματα και Ερευνητικά Εργαστήρια σε επίπεδο έρευνας, με σκοπό την βελτίωση της
παραγωγής ερευνητικού έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων
● Η συμβολή στην συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης των κατοίκων της χώρας
● Η προαγωγή και υποστήριξη της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό έργο
● Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό
● Η προβολή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς
● Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή
προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές)
● Η σύνδεση με την κοινωνία
● Η ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Τμήματος και όλων των μελών του προσωπικού
και των φοιτητών, καθώς και την ανάθεση του ρόλου που τους αναλογεί σχετικά με τη
διασφάλιση ποιότητας


Σύνδεση με στρατηγική
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της
Στρατηγικής του, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:
● Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Το Τμήμα στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στην
παρακολούθηση όλων των δεικτών ποιότητας και των αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης
αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων ψηφιακής διακυβέρνησης.
● Δημιουργία και ανάπτυξη προγράμματος σπουδών προσανατολισμένου στις ανάγκες της
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, της αγοράς
και στην Επιχειρηματικότητα στον χώρο της υγείας.
Η ανάπτυξη ποιοτικού, ευέλικτου, συνδεδεμένου με την αγορά προγράμματος σπουδών
και η προσέλκυση φοιτητών και διδασκόντων υψηλού επιπέδου επιδιώκονται μέσω
επιμέρους ποιοτικών στόχων όπως η σύνδεση του Τμήματος με φορείς απασχόλησης και
οργανισμούς, η διαρκής αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η
ενίσχυση της κινητικότητας και της διεθνοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κ.α.
● Διεθνοποίηση
Το Τμήμα επιδιώκει την ενδυνάμωση των επαφών του με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα,
συμμετοχή του σε δίκτυα στρατηγικών συμμαχιών, αξιοποίηση της ερευνητικής του
υποδομής, αύξηση της κινητικότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο την δημιουργία
αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
● Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προσέλκυσης νέων ερευνητών
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ως σταθερό και διαρκές χαρακτηριστικό της λειτουργίας
του την δημιουργία δεδομένων στην έρευνα και τη σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Στα
πλαίσια αυτά στοχεύει στην διασύνδεση και προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών από όλο
τον κόσμο. Η επίτευξη των παραπάνω καθώς και επιμέρους στόχων προς αυτή την
κατεύθυνση θα οδηγήσουν στην βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου του
Τμήματος.
● Η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Το Τμήμα παράγει επωφελές για την κοινωνία έργο μέσα από το εκπαιδευτικό και
ερευνητικό του αποτύπωμα στον τομέα της υγείας. Προσφέρει εθελοντικό έργο σε μια
σειρά από κοινωνικούς φορείς και στοχεύει στην ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών για να
αναδειχθεί περαιτέρω ο κοινωνικός ρόλος του Τμήματος.
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Στα πλαίσια της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και για την παρακολούθηση και την
επίτευξη των στόχων ποιότητας, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εφαρμόζει και ελέγχει
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο καθορίζει τις διεργασίες σχετικά με την
αποτελεσματική οργάνωση του Τμήματος, την ενθάρρυνση της ερευνητικής
δραστηριότητας, την ορθολογική διαχείριση των πόρων, την αξιοποίηση και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και τη συμμόρφωση του Τμήματος με τις
προδιαγραφές της ΜΟΔΙΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή
του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση των
μελών του προσωπικού και των φοιτητών, σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί στο
πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας.


Ο ρόλος της ΟΜΕΑ
Η πολιτική του Τμήματος για την Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της
υλοποιείται μέσω της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας


Ανάληψη Ευθυνών
Η ΟΜΕΑ αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλλει:
Στη σύνδεση και εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς
στόχους του Τμήματος.
Στην διάχυση της πολιτικής ποιότητας στους φοιτητές και στο προσωπικό.
Στην παρακολούθηση των δεικτών επίδοσης και στην υποβολή προτάσεων βελτίωσης της
ποιότητας στη Συνέλευση του Τμήματος.