ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

by Γραμματεία Τμήματος

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ να επικοινωνήσουν με email με την γραμματεία προκειμένου να σταλεί η βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη της πρακτικής και όπου απαιτείται να πρωτοκολληθεί η αίτηση του ΕΣΠΑ