Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

Για τη διασφάλιση ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι ΟΜΕΑ του τμήματος φυσικοθεραπείας σύμφωνα με  τις οδηγίες της εξωτερικής αξιολόγησης,  προτείνει  τους παρακάτω στόχους, ενέργειες και δείκτες παρακολούθησης:

Στόχοι:

• Ακαδημαϊκοί
• Ερευνητές
• Διεθνοποίηση
• Σχέσεις με την κοινωνία - για την αγορά εργασίας
• Διασφάλιση ποιότητας

 

• Ακαδημαϊκοί:
• Βελτίωση των βιογραφικών σημειωμάτων των εκπαιδευτικών (ποιότητα και ποσότητα)
• Ερευνητές:
Αλλαγγή  του προφίλ της έρευνας, εξειδικευμένη και με συμμετοχή του τμήματος, μέσω διαφόρων ευρωπαικών προγραμμάτων και άλλων. Να εγκαταλείψει το ατομικό πεδίο της έρευνας.
• Διεθνοποίηση
Για να αυξηθεί η διεθνής αναγνωσιμότητα
• Σχέσεις με την κοινωνία - την αγορά εργασίας, για να είναι ενεργοί στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και τους επαγγελματικούς φορείς.
• Συνεχής αξιολόγηση του Τμήματος από ΜΟΔΙΠ-ΑΔΙΠ

Ενέργειες- Διαδικασίες
• Ακαδημαϊκοί
• Ερευνητές
• Διεθνοποίηση
• Σχέσεις με την κοινωνία - για την αγορά εργασίας
• Διασφάλιση Ποιότητας • Η ενασχόληση με περισσότερη έρευνα σε ποσοστό 40% του συνολικού έργου (40% των εκπαιδευτικών και το 20% των διοικητικών)

·         Ακαδημαϊκοί

ü    Δημιουργία μεταπτυχιακών (εφαρμόζεται)

 Οι φοιτητές έχουν τώρα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα προγράμματα μεταπτυχιακών και το προσωπικό να συμμετέχουν ως καθηγητές και ερευνητές μέσα από αυτά.
*      Δίπλωμα (41 ECTS) δια βίου εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο "Pediatrics Φυσιοθεραπεία" 
*      M.Sc (90 ECTS) στο "Pediatrics Φυσιοθεραπεία"
*      M.Sc (90 ECTS) στο "Neuromasculoskeletal Φυσιοθεραπεία"

 

·         Ερευνητές

Εξειδίκευση σε 2-3 ερευνητικά πεδία.

Οι εξειδικεύσεις που προτείνονται είναι:

ü    Πρόληψη πτώσεων και Φυσικοθεραπείας για τους ηλικιωμένους.

ü    Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία (εφαρμόζεται)

ü    Κίνηση Ανάλυση της αναπηρίας(εφαρμόζεται).
• Διεθνοποίηση

ü    Για να αυξήσετε την αναγνώριση του ερευνητικού έργου με αναφορές και δημοσιεύσεις

ü    Συμμετοχή μελών του Τμήματος, όπως διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια.

ü    Πρόσκληση των μελών του Τμήματος να διδάξει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

ü    Erasmus

 Αύξηση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην πλήρη αναγνώριση των σπουδών και των ακαδημαϊκών τίτλων.

ü    Διεθνής συνεργασίες μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, από κοινού διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ...
• Σχέσεις με την κοινωνία - για την αγορά εργασίας

ü    ομάδες για την προληπτική αξιολόγηση της δουλειάς:

ü    Αξιολόγηση σκολίωση

ü    Αναπνευστικό Αξιολόγηση (εφαρμόζεται)

ü    Εργονομία στο εργασιακό περιβάλλον (εφαρμόζεται)

ü    Αξιολόγηση Ηλικιωμένοι -πρόληψη πτώσεων.

ü    Διαλέξεις – συνεργασιες με άλλους φορείς(εφαρμόζεται)

ü    Συνεργασία συνεργασία με διάφορες εταιρείες για σχεδιασμό και την κατασκευή των βοηθητικών προϊόντων για άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους.
• Διασφάλιση ποιότητας

ü    Εσωτερική αξιολόγηση κάθε εξάμηνο.

ü    Χρήση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης στις αναπτυξιακές διαδικασίες ή κατάληψη των διοικητικών θέσεων των μελών ΔΕΠ.

ü    Δημιουργία των κατάλληλων κανονισμών λειτουργίας του Τμήματος

ü    Προκήρυξη θέσεων για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό

ü    Μείωση αριθμού εισακτέων φοιτητών

ü    Έγκαιρη πληροφόρηση των φοιτητών προκειμένου να γνωρίζουν για κάθε πρόγραμμα  και αλλαγή μέσω της νέας ιστοσελίδας του Τμήματος, των Καθηγητών, το Facebook και και την πλατφόρμα Moodle όπου θα μπαίνουν και οι διαλέξεις όλων των καθηγητών στα αντίστοιχα μαθήματα

 

Δείκτες παρακολούθησης
• Ακαδημαϊκοί
• Ερευνητές
• Διεθνοποίηση
• Σχέσεις με την κοινωνία - για την αγορά εργασίας
• Διασφάλιση Ποιότητας

 

• Ακαδημαϊκοί

ü  συμμετοχή σε Συνέδρια

ü  Συγγραφή ενός βιβλίου σε 5 χρόνια
• Ερευνητές

ü  1-2 δημοσιεύσεων ανά έτος για κάθε ερευνητή
• Διεθνοποίηση

ü   Οι αναφορές στο ερευνητικό έργο
• Σχέσεις με την κοινωνία - για την αγορά εργασίας

ü   2 Διαλέξεις
• Διασφάλιση ποιότητας
Βελτίωση των εσωτερικών δεικτών αξιολόγησης για τους Εκπαιδευτικούς του τμήματος.